INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Przedmioty i sylabusy 

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne

 
 
 

 

 

Lp. Nazwa modułu
A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego, w tym ogólnouczelniany do wyboru przez studenta
1 Technologia informacyjna (j. polski)     (j.angielski)
2 Moduł ogólnouczelniany
  Ekologia społeczna w dobie globalizacji
  Agroenergetyka
3 Przedmiot z obszary nauk humanistycznych
  Historia filozofii
  Straty polskiej kultury w następstwie konfliktów zbrojnych
  Język obcy 1
  język angielski
  język niemiecki
  języ rosyjski
4 Język obcy 2
  język angielski
  język niemiecki
  język rosyjski
5 Wychowanie fizyczne
6 Ochrona własności intelektualnej
7 Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych 2* 
  Kultura żywego słowa
B. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego podstawowego
8 Matematyka
9 Ekonomia (j. polski) (j. angielski)
10 Geografia ekonomiczna
11 Rysunek techniczny i planistyczny
12 Prawoznawstwo
13 Fizyka
14 Statystyka
15 Przedsiębiorczość
16 Historia urbanistyki (j.polski)  (j. angielski)
17 Grafika inżynierska
C. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego
18 Geologia z elementami gruntoznawstwa
19 Klimatologia planistyczna
20 Kształtowanie krajobrazu
21 Metody prezentacji kartograficznej
22 Podstawy gospodarki przestrzennej
23 Polityka regionalna
24 Ekologia krajobrazu
25 Rolnictwo w gospodarce przestrzennej
26 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (j. polski)  (j. angielski)
27 Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
28 Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
29 Podstawy zarządzania
30 Kształtowanie terenów zieleni (j. polski)   (j. angielski)
31 Przedmiot fakultatywny 1
  Ochrona krajobrazu
  Ochrona środowiska przyrodniczego
32 Ekonomika miast i regionów
33 Samorząd terytorialny
34 Planowanie przestrzenne (j. polski)   (j. angielski)
35 Zasady projektowania
36 Gospodarka odpadami
37 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (j. polski)    (j. angielski)
38 Przedmiot fakultatywny 2
  Gospodarka łowiecka
  Gospodarka żywnościowa
  Sektor żywnościowy w warunkach globalizacji
39 Projektowanie urbanistyczne (j. polski)   (j. angielski)
40 Planowanie infrastruktury technicznej
41 Strategia rozwoju gminy
42 Gospodarka nieruchomościami
43 Geodezja i kartografia
44 Zieleń w zagospodarowaniu przestrzennym
45 Przedmiot fakultatywny 3
  Teoria kompozycji przestrzennej
  Optymalizacja sposobów użytkowania środowiska
  Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych
46 Przedmiot fakultatywny 4
  Architektura krajobrazu rolniczego
  Podstawy projektowania w gospodarce odpadami
  Toksykologia środowiskowa
47 Geograficzne systemy informacji przestrzennej
48 Budownictwo
49 Gospodarka wodna i ściekowa
50 Ocena i przeciwdziałanie chemizacji rolnictwa
51 Przedmiot fakultatywny 5
  Miernictwo
  Podstawy planów miejscowych
  Technologie informatyczne w zarządzaniu przestrzenią
52 Przedmiot fakultatywny 6
  Fizjografia
  Teledetekcja z fotogrametrią
  Zagospodarowanie turystyczne
53 Przedmiot fakultatywny 7
  Analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych
  Doradztwo w zagospodarowaniu przestrzennym
  Wspomaganie komputerowe w projektowaniu terenów zieleni
54 Praktyka zawodowa
55 Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
56 Przedmiot fakultatywny 8
  Modelowanie i prognozowanie w gospodarce przestrzennej
  Podstawy pośrednictwa i rzeczoznawstwa majątkowego
57 Przedmiot fakultatywny 9
  Antropogeniczne przekształcenia ekosystemów
  Gospodarowanie zasobami naturalnymi
  Rośliny ozdobne
58 Przedmiot fakultatywny 10
  Finanse publiczne
  Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i ekologicznym
59 Przedmiot fakultatywny 11
  Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw publicznych
  Taksacja i ubezpieczenia nieruchomości
  Systemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
60 Przedmiot fakultatywny 12
  Narzędzia projektowaniaNarzędzia projektowania
  Ocena, waloryzacja i przekształcanie przestrzeni
61 Przedmiot fakultatywny 13
  Polityka społeczna z demografią
  Monitoring środowiska i ocena oddziaływania na środowisko
  Zagrożenia środowiskowe produkcją zwierzęcą
62 Przedmiot fakultatywny 14
  Zarządzanie strategiczne
  Podstawy marketingu terytorialnego
63 Przygotowanie projektu inzynierskiego i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
                                                                                                                                                                

 

 

1.
2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

kontakt

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09

e-mail: irio@uph.edu.pl

Realizacja zajęć on-line

Komunikaty i zarządzenia w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2