WydziałPrzyrodniczy:
 • kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla rynku pracy,z wykorzystaniem ustaleń Krajowych Ram Kwalifikacji,
 • prowadzi badania znajdujące zastosowanie w praktyce, a także podejmuje wspólnedziałania z podmiotami otoczenia społeczno - gospodarczego,
 • podejmuje starania o uzyskanie nowych uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego,
 • dysponuje nowoczesnym zapleczem badawczym i dydaktycznym,
 • zapewnia studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym warunki umożliwiające mobilność krajową i zagraniczną,
 • umożliwia zespołom  naukowym prowadzenie badań,a także pomoc w ubieganiu sięo środki finansowe.
 • prezentuje wysoką jakość kształcenia i badań naukowych,
 • jest:
  • sprawnie zarządzany,
  • otwarty na otoczenie społeczne i gospodarcze,
  • ośrodkiem adresującym swoją ofertę dydaktyczną do polskich i zagranicznych studentów, w tym także osób niepełnosprawnych.
.

Prezentacja Wydziału Przyrodniczego