INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 ROLNICY Z WIEDZĄ O LESIE? LEŚNICY Z PASJĄ DO ROLNICTWA?
A MOŻE PO PROSTU AGROLEŚNICY?

agro1

STUDJUJ AGROLEŚNICTWO! To nowoczesny kierunek studiów unikalny w skali kraju i popularny na świecie. Jesteśmy jedyną uczelnią w naszym regionie, która to umożliwia. Od roku akademickiego 2019/2020 agroleśnictwo jest w ofercie edukacyjnej Wydziału Agrobioinzynierii i Nauk o Zwierzętach. To kierunek studiów inżynierskich I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów).

Agroleśnictwo to dochodowa i przyjazna środowisku działalność gospodarcza łącząca rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo i produkcję zwierzęcą. Szansa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Do podstawowych systemów agro-leśnych stosowanych współcześnie należą:

– system orno-leśny (drzewa + rośliny uprawne), polega na  współrzędnej (alejowej)  uprawie drzew w rzędach pomiędzy którymi uprawia się np. zboża, trawy czy warzywa, a drzewa wykorzystywane są na biomasę lub jako cenne drewno,

– system leśno-pastwiskowy, w ramach którego zwierzęta wypasane są wśród zadrzewionych pastwisk,

– ogród  leśny uprawa pod koronami drzew roślin cieniolubnych przeznaczonych na cele medyczne, ozdobne i kulinarne (np. grzyby, zioła),

- brzegowe pasy buforowe to pasy roślinności wieloletniej (drzewa, krzewy, trawy) pomiędzy polem a zbiornikami wodnymi, które zapewniają ochronę jakości wód.

Absolwent kierunku agroleśnictwo jest przygotowany do podejmowania działań w zakresie produkcji rolniczej, gospodarki leśnej, zagospodarowania użytków rolnych objętych sukcesją wtórną, prowadzenia upraw na glebach o niskiej bonitacji, planowania, wykonywania i pielęgnacji nasadzeń na gruntach rolnych, porolnych i leśnych, pozyskiwania biomasy na cele energetyczne, szkółkarstwa roślin drzewiastych, integrowanego zarządzania produkcją rolniczą i leśną, a także pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu z działalności pozarolniczej. Ma także wiedzę na temat innowacyjnych rozwiązań w procesach technologicznych, mechanizacji prac i logistyce oraz podstaw zarządzania, administracji, marketingu i ekonomiki w zakresie gospodarki rolnej i leśnej, agroturystyki i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Absolwent studiów kierunku agroleśnictwo jest specjalistą łączącym wiedzę i umiejętności z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, ekonomii i zarządzania, niezbędną do pracy w firmach funkcjonujących w sferze produkcji rolniczej i leśnej, organach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach powiązanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, doradztwem w zakresie innowacji w sektorze agroleśnym, placówkach naukowo-badawczych, jak też prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zaplanuj swoją przyszłość, a my spełnimy Twoje oczekiwania.

11111