INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

zdjęcie C.Tkaczuk 11 

Miło nam poinformować, że decyzją z dnia 30 sierpnia 2021 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołał Pana prof. dr hab. Cezarego Tkaczuka z Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu na czteroletnią kadencję (2021-2025). Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Naukowej IOR-PIB, prof. dr hab. Cezary Tkaczuk wybrany został na Przewodniczącego Komisji RN ds. Kwalifikacji i Rozwoju Kadry Naukowej.

 Instytut Ochrony Roślin – PIB jest państwową jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołaną 24 stycznia 1951 roku.

Do głównych zadań Instytutu należy w szczególności: prowadzenie działalności naukowo-badawczej, wdrożeniowej i upowszechnieniowej, która obejmuje ogół zagadnień związanych z ochroną roślin uprawnych w Polsce. W Instytucie realizowane są badania dotyczące m.in. biologii, szkodliwości oraz metod zwalczania agrofagów, naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym oraz pozostałości i jakości środków ochrony roślin.

Organem opiniodawczym i doradczym Instytutu jest Rada Naukowa wybierana na okres czterech lat, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa.

   
   
   

 

 

 

 

Rok 2021                    

Decyzja nr 1-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu badawczego AGROTECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Decyzja nr 2-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu badawczego CHEMII ŚRODOWISKA, GLEBY I NAWOŻENIA ROŚLIN

Decyzja nr 3-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu badawczego KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Decyzja nr 4-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu badawczego METOD ILOŚCIOWYCH I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Decyzja nr 5-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu badawczego OGRODNICTWA I OCHRONY ROŚLIN

Decyzja nr 6-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu ds. programów studiów

Decyzja nr 7-2021Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Podyplomowcych studiów gospodarki przestrzennej II st.

Decyzja nr 8-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się na kierunku gospodarka przest II st

Decyzja nr 9-2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji obronionych prac dyplomowych nas kier. gospodarka przestrzenna II

Decyzja nr 10 -2021 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania tytułów prac dyplomowych

Decyzja nr 11- 2021 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. badań naukowych

Decyzja nr 12 - 2021 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu ds. Ewaluacji Dyscypliny IRO

Decyzja nr 13 - 2021 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu badawczego AiZP

Decyzja nr 14 - 2021 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu badawczego KiOŚ

Decyzja nr 15 -2021 Dyrektora IRO w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu ds. oceny tytułów prac magisterkich i iżynierskich

 

Rok 2020                    

Decyzja nr 12-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania sekretarza i zastępcy Rady Dyscypliny IRO

Decyzja nr 13-2020 Dyrektora IRO w sprawie odpołania i powołania zastępcy przewodniczącego Rady Dyscypliny IRO

Decyzja nr 14-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. promocji kierunków

Decyzja nr 15-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji obronionych prac dyplomowych nas kier. gospodarka przestrzenna

Decyzja nr 16-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji obronionych prac dyplomowych nas kier. rolnictwo I i II st

Decyzja nr 17-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się na kierunku rolnictwo I i II st

Decyzja nr 18-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się na kier.gospodarka przestrzenna

Decyzja nr 19-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się w III st, szkoł. dokt, podypl.

Decyzja nr 20-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. oceny sylabusów oraz weryfikacji efektów uczenia się na kierunku agroleśnictwo

Decyzja nr 21-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Komisji ds. badań naukowych

Decyzja nr 22-2020 Dyrektora IRO w sprawie powołania Zespołu ds. Ewaluacji Dyscypliny IRO

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny witryny internetowej Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre nagłówki są w nieodpowiedniej kolejności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią dr inż. Małgorzatą Wyrzykowską, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.:+48 25 643 13 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu zwrotnego.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Za niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do pełnomocnika Rektora – koordynatora ds. dostępności jako osoby nadzorującej na adres:

Dr hab. Wiesława Barszczewska, prof. uczelni – pełnomocnik Rektora – koordynator ds. dostępności
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 45
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dostępni są tłumacze polskiego języka migowego (PJM):

Informacje uzupełniające

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Ponadto Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach realizuje dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych.