INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Przedmioty i sylabusy 

ROLNICTWO

Studia drugiego stopnia,

Specjalności:

                          Agronomia z architekturą krajobrazu
                          Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska
                          Planowanie obszarów wiejskich

 

Nazwa modułu
A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego, w tym ogólnouczelniany do wyboru przez studenta
Przedmiot ogólnouczelniany 
Produkty roślinne dla zdrowia i urody
Socjoogrodnictwo i terapia ogrodnicza
Język obcy w agronomii
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych
Komunikacja społeczna z elementami atrakcyjności interpersonalnej
Konflikty na styku kultur
Polskie dziedzictwo narodowe
Przedmiot z obszaru nauk  społecznych
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Protokół dyplomatyczny i etykieta menedżera
Prawo administracyjne
B. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego podstawowego
Ekofilozofia
Agrofizyka
Analiza instrumentalna
C. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego 
Integrowane metody ochrony roślin
Agrobiotechnologia
Doświadczalnictwo rolnicze
Odmianoznawstwo
Metody badań rolniczych 1
Kształtowanie środowiska
Postęp biologiczny
Metody badań rolniczych 2
Przedmiot fakultatywny 1
Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami
Atrakcyjność inwestycyjna regionów, powiatów i gmin
Ekologiczne aspekty zarządzania
Gospodarka przestrzenią rolniczą
Gospodarka ziemią
Agroinformatyka
Nowoczesne technologie w uprawie roślin
Przedmiot fakultatywny 2
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
Mało znane rośliny jadalne
Mikroorganizmy w przechowalnictwie i technologii żywności
Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu
Geochemia krajobrazu
Funkcje krajobrazowe ekosystemów trawiastych
Środowisko rolnicze a jakość produkcji
Podstawy geodezji i miernictwa
Podstawy kształtowania krajobrazu wiejskiego
Źródła zanieczyszczeń obszarów wiejskich
Przedmiot fakultatywny 3
Sztuka negocjacji
Metody prezentacji i przetwarzania danych
Zachowanie przestrzenne człowieka w środowisku wiejskim
Autoprezentacja
Komunikacja społeczna
Zasady etyki biznesu
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Prof. dr hab. Antoni Bombik

Prof. dr hab. Kazimierz Jankowski

 
D. Moduły  kształcenia kierunkowego specjalnościowego 

D1. Moduły kształcenia w specjalności

AGROBIZNES

Taksacja w rolnictwie
Polityka gospodarcza UE
Psychologia i socjologia pracy
Rachunkowość przedsiębiorstw
Gospodarka nieruchomościami
Międzynarodowy handel produktami rolniczymi
Ubezpieczenia
Przedsiębiorczość i innowatyka w gospodarce

D2. Moduły kształcenia w specjalności

AGRONOMIA Z ARCHITEKTURĄ KRAJOBRAZU

Ochrona gruntów i rekultywacja terenów zdegradowanych
Trawniki i trawy ozdobne
Projektowanie terenów zieleni
Ekologiczne podstawy ochrony roslin
Podstawy sztuki ogrodowej
Ochrona różnorodności biologicznej
Przetwórstwo surowców roślinnych
Parki i ogrody w kształtowaniu krajobrazu

D3. Moduły kształcenia w specjalności

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Botanika środowiskowa z elementami bioindykacji
Geochemia i geotermia
Bioklimatologia w aspekcie OZE
Tereny zielone w ochronie środowiska
Analiza i modelowanie procesów środ.
Rynek energii odnawialnej
Normatywy w zakresie ochrony środowiska
Ważne uprawne rośliny świata

D4. Moduły kształcenia w specjalności

PLANOWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH

Struktura przestrzenna i funkcje rolnictwa
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Metody analizy przestrzennej
Planowanie infrastrukturalne
Ocena i waloryzacja przestrzeni rolniczej
Rozwój regionalny i lokalny
Formy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej
Monitorowanie stanu środowiska
Zagospodarowanie i rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Kontakt

kontakt

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09

e-mail: irio@uph.edu.pl

Realizacja zajęć on-line

Komunikaty i zarządzenia w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2