INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Przedmioty i sylabusy 

ROLNICTWO

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne

Specjalności:

 Agrobiznes

Agronomia z architekturą krajobrazu

Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska

 

 

Nazwa modułu

A. Moduły przedmiotowe kształcenia ogólnego, w tym ogólnouczelniany do

wybory przez studenta

Technologia informacyjna
Ochrona własności intelektualnej
BHP, Ergonomia
Wychowanie fizyczne                     
Język obcy 1
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Język obcy 2
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych
1. Historia filozofii
2. Kultura żywego słowa
Przedmiot ogólnouczelniany
Agroenetgetyka
Ekologia społeczna w dobie globalizacji
Zwyczaje akademickie i dobre maniery
Przedmiot z obszaru nauk społecznych
Socjologia
Problemy integracji europejskiej
Prawo cywilne
Grafika inżynierska
B. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego podstawowego
Botanika
Statystyka matematyczna
Chemia
Ekonomia                         
Ochrona środowiska
Biochemia
Mikrobiologia
Genetyka
Fizjologia roślin
Marketing
Rachunkowość
C. Moduły przedmiotowe kształcenia kierunkowego 
Agrometeorologia
Melioracje rolne
Agroekologia
Technika rolnicza
Gleboznawstwo
Przedmiot fakultatywny 1
1. Krajobrazy roślinne Polski
2. Gospodarka wodna w krajobrazie
3. Ekologia krajobrazu
4. Środowisko przyrodnicze w zrównoważonym rolnictwie
5. Tereny zdegradowane i ich rewitalizacja
Łąkarstwo (język polski) (język angielski)
Chemia rolna
Ogólna uprawa roli i roślin
Przedmiot fakultatywny 2
1. Fundusze strukturalne
2. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw agrobiznesu
3. Ekologiczne aspekty zarządzania
Hodowla roślin i nasiennictwo
Żywienie zwierząt z elementami fizjologii
Warzywnictwo
Sadownictwo
Przedmiot fakultatywny 3
1. Budownictwo energooszczędne
2. Podstawy gospodarki przestrzennej
3. Podstawy architektury krajobrazu
4. Rośliny energetyczne
5. Gospodarka odpadami w sektorze rolniczym
Proseminarium
Ekonomika i organizacja rolnictwa  (język polski) (język angielski)
Szczegółowa uprawa roślin
Ochrona roślin   (język polski) (język angielski)
Chów zwierząt
Logistyka w rolnictwie
Przedmiot fakultatywny 4
1. Szkółkarstwo
2. Biologiczne metody rekultywacji
3. Biologiczne i chemiczne skutki chemizacji rolnictwa
4. Gospodarka nasienna
5. Biotechnologia w ochronie środowiska
6. Informatyka w architekturze krajobrazu
Praktyka zawodowa
Przechowalnictwo produktów roślinnych
Doradztwo w rolnictwie
Przedmiot fakultatywny 5
1. Agroturystyka
2. Problemy gospodarcze UE 
3. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności
4. Gospodarka materią organiczną
Podstawy rolnictwa precyzyjnego
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego***
D. Moduły kształcenia kierunkowego specjalnościowego 

D1. Moduły kształcenia w specjalności 

AGROBIZNES 

Podstawy agrobiznesu
Rynek agrobiznesu
Informatyka w agrobiznesie
Zarządzanie personelem
Finanse w agrobiznesie
Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie
Polityka rozwoju obszarów wiejskich
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Administracja samorządowa
Prawo gospodarcze
Obrót towarowy
Projekty inwestycyjne w gospodarstwach rolniczych

D2. Moduły kształcenia w specjalności 

AGRONOMIA Z ARCHITEKTURĄ KRAJOBRAZU 

Ekonomika i zarządzanie firmą
Rysunek w projektowaniu
Gospodarka przestrzenna
Miernictwo z geodezją
Fizjografia w architekturze krajobrazu
Kształtowanie terenów zieleni
Rośliny przyprawowe i lecznicze
Herbologia
Nawożenie roślin różnych krajobrazów
Rośliny ozdobne
Choroby i szkodniki roślin ozdobnych
Rośliny alternatywne

D3. Moduły kształcenia w specjalności 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA  ENERGII Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

Analiza jakości środowiska przyrodniczego
Rekultywacja gruntów i gospodarka odpadami
Gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie odnawialnych źródeł energii
Ochrona środowiska rolniczego
Ekologiczne aspekty agroenergetyki
Rozwój zrównoważony w planowaniu przestrzennym
Energetyka wodna, wiatrowa i słoneczna
Rolnicze surowce energetyczne
Rolnictwo biodynamiczne
Kształtowanie terenów zieleni
Ochrona roślin w uprawach ekologicznych i na cele energetyczne
Ekologiczne uprawy ogrodnicze

 

 

 


Kontakt

kontakt

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09

e-mail: irio@uph.edu.pl

Realizacja zajęć on-line

Komunikaty i zarządzenia w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2