Kierunek ROLNICTWO

 

Po ukończeniu studiów inżynierskich można poszerzać wiedzę rolniczą na studiach magisterskich. Absolwent ROLNICTWA studiów drugiego stopnia będzie posiadał wiedzę w zakresie najnowszych technologii stosowanych w produkcji rolniczej, będzie znał i potrafił rozwiązywać problemy ekologiczne i środowiskowe wynikające z rozwoju obszarów wiejskich oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Posiadał będzie wiedzę ekonomiczną i prawną związaną z produkcją rolniczą, funkcjonowaniem rynku i agrobiznesu oraz zarządzania gospodarstwem rolnym.

 Specjalności:

 • Agrobiznes;
 • Agronomia z architekturą krajobrazu;
 • Odnawialne źródła energii z ochroną środowiska;
 • Planowanie obszarów wiejskich.

 

Podstawowe informacje dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek rolnictwo

Poziom studiów: magisterskie

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Postępowanie kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek rolnictwo może ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- ranking ocen z dyplomu dla absolwentów tych samych lub pokrewnych kierunków,

- rozmowę kwalifikacyjną obejmującą zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów I stopnia kierunku rolnictwo, w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na innych kierunkach.

W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobra, dobra plus, dobra, dostateczna plus, dostateczna , niedostateczna.

Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej nie może zostać przyjęty na studia.

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną

 1. Zasady agrotechniki roślin uprawnych.
 2. Technologie uprawy roli.
 3. Występowanie chorób wirusowych, bakteryjnych i szkodników w uprawach roślin rolniczych.
 4. Ważniejsze symbiozy w ekosystemach rolniczych.
 5. Gospodarcze znaczenie użytków zielonych.
 6. Potrzeby wodne roślin uprawnych.
 7. Zjawiska pogodowe szkodliwe dla rolnictwa.
 8. Kierunki hodowli roślin uprawy polowej.
 9. Czynniki produkcji w rolnictwie.
 10. Koszty i nakłady w produkcji rolniczej.
 11. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
 12. Ocena przydatności gleb do produkcji rolniczej.
 13. Nowoczesne techniki stosowane w rolnictwie.
 14. Uprawa roślin na cele energetyczne.
 15. Produkcja ekologiczna.