INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 


Zadania badawcze realizowane

w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa

 

Zadania badawcze
Zadanie:

Wpływ biopreparatów firmy BIOENERGY na wielkość i jakość plonu marchwi
i cebuli uprawianych w warunkach środowiskowych Europy Środkowo-Wschodniej

Zmienność warunków agroklimatycznych i jej wpływ na możliwość uprawy soi
w środkowowschodniej Polsce

Wpływ następczy nowych preparatów mikrobiologicznych i wsiewek międzyplonowych w  innowacyjnej technologii ekologicznej uprawy pszenicy ozimej

Innowacyjna  technologia ekologicznej uprawy jęczmienia jarego z wsiewkami międzyplonowymi z zastosowaniem preparatów mikrobiologicznych

Innowacja w produkcji ziemniaka jadalnego i innych roślin rolniczych

Wpływ stosowania kondycjonerów gleby na właściwości fizyko-chemiczne gleby i plonowanie wybranych gatunków roślin uprawnych

Wpływ nawozów naturalnych, organicznych i odpadowych materiałów organicznych na plon i skład chemiczny roślin, wybrane właściwości gleby oraz ograniczenie fitotoksyczności metali ciężkich

Wpływ antropogenizacji na zmiany w biogeochemicznym obiegu pierwiastków
w zrównoważonym systemie przyrodniczo-produkcyjnym

Gospodarowanie materią organiczną  w zrównoważonym rozwoju

Zrównoważone nawożenie roślin paszowych w środkowschodniej Polsce

Transformacje parametrów ilościowych i jakościowych gleb i roślin pod wpływem procesów naturalnych i nawożenia

Wyspy środowiskowe w agrocenozach Niziny Południowopodlaskiej

Oddziaływanie różnego rodzaju odpadów i nawozów na wartość użytkową roślin

Wpływ czynników antropogenicznych na kształtowanie się terenów zadarnionych

Reakcja wybranych gatunków roślin na regulatory wzrostu

Modelowanie i prognozowanie w rolnictwie

Analiza ryzyka i uwarunkowań środowiskowych w gospodarce przestrzennej
z uwzględnieniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Badania nad grzybami – patogenami owadów i  roztoczy

Efekty aplikacji aminokwasów i preparatów mikrobiologicznych w polowej uprawie warzyw

Kombinowane metody pozbiorczego traktowania owoców i warzyw

Doskonalenie agrotechniki ziemniaka na wczesny zbiór w warunkach stresu abiotycznego