INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa

Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa prowadzi badania dotyczące doskonalenia agrotechniki roślin rolniczych w różnych systemach uprawy to jest:  ocenę warunków środowiskowych, zabiegi agrotechniczne  z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań technicznych, ocenę jakości surowców roślinnych; w zakresie ekologii badania obejmują ochronę bioróżnorodności  i biologiczne metody ochrony upraw rolniczych; badania ekonomiczne dotyczą analizy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wyniki badań są wdrażane do praktyki rolniczej w formie instrukcji wdrożeniowych, wzorów użytkowych i patentów.  

Institute of Agriculture and Horticulture

The Institute of Agriculture and Horticulture conducts study on the improve of cultivation technology agricultural plants in different systems of cultivation these are assesment of enviromental conditions, agricultural measures including innovative technical solutions, quality evaluation of vegetal raw material; ecology of the research includes protection of biodiversity and biological methods of crop protection. Economic studies concern the analysis of enterpreneurship in rural areas. The results of the study are implemented in agricultural practice in the form of implementation instructions, utility models and patents.