INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

GOSPODARKA PRZESTRZENNA to stosunkowo nowy interdyscyplinarny kierunek kształcenia, który łączyIMGP0087
zagadnienia związane z architekturą, budownictwem, administracją, ochroną środowiska oraz gospodarką nieruchomościami. Właściwe gospodarowanie przestrzenią, za które jest odpowiedzialny inżynier - absolwent tego kierunku, pozwala  planować, projektować i urządzać przestrzeń nadając jej funkcjonalność dostosowaną do potrzeb użytkowych, psychicznych i przyrodniczych człowieka.

Treści kształcenia

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna kształcą specjalistów w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez planowanie przestrzenne, gospodarkę gruntami, programowanie społeczno-gospodarcze i przestrzenny rozwój miast i regionów. W ramach kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna student poznaje podstawy projektowania architektonicznego gdzie szczególną uwagę zwraca się na projektowanie terenów zielonych. Nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania urbanistycznego, planowania obszarów miejskich oraz projektowania obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej.

Kształcenie odbywa się w oparciu o nabyte również na studiach umiejętności posługiwania się zaawansowanymi programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie inżynierskie oraz nabytą wiedzę z zakresu zagospodarowania terenów zieleni.

Wiedza przyswajana przez studentów ma wymiar interdyscyplinarny tj. z zakresu wiedzy przyrodniczej, technicznej, społecznej i ekonomicznej. Prace dyplomowe wykonywane we współpracy z branżowymi podmiotami przygotowują absolwenta do rozwiązywania nowoczesnymi metodami problemów istotnych dla gmin, powiatów i województw. Sprzyjają temu również staże odbywane w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwent

DSC00100
Absolwenci kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA są przygotowani do podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o zatrudnienie w biurach projektowych, agencjach rozwoju i doradztwa oraz urzędach gmin i miast, w referatach przy:

  •  sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  •   sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  •   opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw,
  •   opracowywaniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju,
  •   projektowaniu i tworzeniu systemów informacji przestrzennej,
  •   opracowywaniu ekspertyz i studiów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Ważne: studenci kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA w ramach programu Erasmus/Sokrates mogą studiować za granicą oraz poszerzać swoja wiedzę i zdobywać doświadczenie na praktykach zawodowych w Wielka Brytania, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia i USA .

Studia na kierunku trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem stopnia zawodowego inżyniera, a w przyszłości przewiduje się możliwość kontynuowania studiów na 3 semestralnym kursie magisterskim.