INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Czytaj więcej........


Z Panią prof. dr hab. inż. Barbarą Symanowicz, członkiem Rady Uczelni, rozmawiała Pani Dr inż. Emilia Rzążewska.

profesor Symanowicz

 

 Dr inż. Emilia Rzążewska: Jak przebiegała Pani Profesor droga zawodowa od ukończenia studiów do podjęcia pracy w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach?

 Prof. dr hab. inż. Barbarą Symanowicz: Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej na Wydziale Rolniczym  Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie podjęłam pracę na stanowisku asystenta-stażysty, a następnie asystenta w Zakładzie Chemii Rolnej na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczęłam pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stanisława Kalembasy. Byłam zatrudniona także na etacie inżynieryjno-technicznym na stanowisku starszego technika, a następnie specjalisty. Przed Radą Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach obroniłam rozprawę doktorską, uzyskując stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Następnie  uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii na podstawie rozprawy „Przydatność kompostów otrzymanych na bazie osadów ściekowych w nawożeniu kukurydzy” i kolokwium habilitacyjnego, które odbyło się przed Radą Wydziału Przyrodniczego Akademii Podlaskiej. Byłam zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej Akademii Podlaskiej na Wydziale Przyrodniczym, a następnie Zakładzie Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na Wydziale Przyrodniczym na stanowisku profesora uczelni. Obecnie pracuję w Zespole Chemii Środowiska, Gleby i Nawożenia Roślin na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na stanowisku profesora.

 Dr inż. Emilia Rzążewska: Jak przebiegała Pani Profesor droga zawodowa od ukończenia studiów do podjęcia pracy w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach?

Prof. dr hab. inż. Barbarą Symanowicz: Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej na Wydziale Rolniczym  Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie podjęłam pracę na stanowisku asystenta-stażysty, a następnie asystenta w Zakładzie Chemii Rolnej na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczęłam pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stanisława Kalembasy. Byłam zatrudniona także na etacie inżynieryjno-technicznym na stanowisku starszego technika, a następnie specjalisty. Przed Radą Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach obroniłam rozprawę doktorską, uzyskując stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Następnie  uzyskałam stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii na podstawie rozprawy „Przydatność kompostów otrzymanych na bazie osadów ściekowych w nawożeniu kukurydzy” i kolokwium habilitacyjnego, które odbyło się przed Radą Wydziału Przyrodniczego Akademii Podlaskiej. Byłam zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej Akademii Podlaskiej na Wydziale Przyrodniczym, a następnie Zakładzie Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na Wydziale Przyrodniczym na stanowisku profesora uczelni. Obecnie pracuję w Zespole Chemii Środowiska, Gleby i Nawożenia Roślin na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na stanowisku profesora.

Dr inż. Emilia Rzążewska: Główne zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się w zakresie dziedziny nauki rolnicze i dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo a dydaktyczne związane są z chemią rolną?

Prof. dr hab. inż. Barbarą Symanowicz: Z chemią rolną można powiedzieć związana jestem od zawsze. Już w czasie studiów, na IV roku rozpoczęłam badania dotyczące nawożenia mikroelementami roślin uprawnych w Katedrze Chemii Rolnej na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W Siedlcach miałam i mam możliwość kontynuacji badań naukowych i dydaktycznych związanych z chemią rolną. Aktualnie prowadzę zajęcia z przedmiotów: Chemia rolna, Biologiczne skutki chemizacji rolnictwa, Zarządzanie w gospodarce nawozowej, Metody badań rolniczych, Proseminarium, Podstawy chemii rolniczej, Gospodarka nawozami i odpadami, Analiza instrumentalna, Nawożenie roślin w różnych elementach krajobrazu, Geochemia i geotermia, Ochrona i rekultywacja gruntów zdegradowanych, Seminarium dyplomowe, Gospodarka odpadami, Seminarium doktoranckie.

Praca w uczelni to nie tylko praca naukowa i dydaktyczna, to również działalność organizacyjna, społeczna na rzecz Uniwersytetu. Najważniejsze funkcje jakie pełniłam lub pełnię i które były lub są dla mnie zaszczytem to: Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia, Przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego porozumienia zawartego pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Warszawie a Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Wiceprzewodnicząca siedleckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Członek Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia.

Jestem członkiem komitetu redakcyjnego Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura jako redaktor tematyczny; członkiem Rady Programowej EJPAU i ASP; członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma Agriculture na Słowacji.

Dr inż. Emilia Rzążewska: Jakie badania aktualnie Pani Profesor realizuje?

Prof. dr hab. inż. Barbarą Symanowicz: Aktualnie prowadzę badania w zakresie zadania badawczego dotyczącego zrównoważonego nawożenia roślin paszowych w środkowowschodniej Polsce, zmian aktywności wybranych enzymów glebowych pod wpływem stosowania nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych i organicznych materiałów odpadowych oraz zmian składu chemicznego wybranych roślin bobowatych. W ramach projektów badawczych realizuję badania nad możliwością biologicznej redukcji azotu N2 przez bakterie Rhizobium żyjące w symbiozie z bobikiem, łubinem i  soją.

Dr inż. Emilia Rzążewska: Jest Pani członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jakie są główne zadania Rady Uczelni?

Prof. dr hab. inż. Barbarą Symanowicz: Tak, jestem przedstawicielem środowiska akademickiego, członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na kadencję 2021-2024. Do głównych zadań Rady Uczelni należy między innymi: opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu i projektu statutu Uniwersytetu, monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu, monitorowanie zarządzania Uniwersytetem, wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu, opiniowanie innych spraw wniesionych przez Rektora lub Senat Uniwersytetu.

Dr inż. Emilia Rzążewska: Czy znajduje Pani Profesor czas na swoje inne zainteresowania (hobby) poza pracą naukową, dydaktyczną i organizacyjną?

Prof. dr hab. inż. Barbarą Symanowicz: Przede wszystkim jestem szczęśliwa, gdyż robię to co lubię, co daje mi satysfakcję. Mam poczucie, że jestem na właściwej drodze, dzięki której mogę ciągle się rozwijać, ale też swoimi działaniami mogę motywować innych do aktywności na różnych polach. Czasu wolnego aktualnie pomimo w dużej mierze  pracy zdalnej, mam bardzo mało. W wolnym czasie oglądam filmy przyrodnicze, a w okresie wiosenno-letnim lubię spędzać czas w ogrodzie z rodziną.