INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

nauka zdalna
ZARZĄDZENIE Nr 150/2020 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 15 października 2020 roku w sprawie tymczasowej zmiany organizacji kształcenia w UPH

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) i § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH zarządza się,  co następuje:

1

 • Ustala się, że od dnia 16 do dnia 31 października 2020 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach kształcenie:
  • na studiach pierwszego stopnia;
  • na studiach drugiego stopnia;
  • na jednolitych studiach magisterskich;
  • na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020;
  • w Szkole Doktorskiej;
  • na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniachprowadzi się wyłącznie w trybie zdalnym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Rektora Nr 133/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (z późn. zm.).
 • W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się postanowień Zarządzenia Rektora  Nr 133/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (z poźn. zm.), w zakresie, w jakim są one sprzeczne z postanowieniami niniejszego zarządzenia.

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 r.

REKTOR

prof. dr hab. Mirosław Minkina