INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Pan Prezydent RP i Pani Profesor Barbara SymanowiczPostanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Pani dr hab. inż. Barbarze Symanowicz tytuł profesora nauk rolniczych. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 29 września 2020 roku.

Prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz od wielu lat jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach.

Główne kierunki prac naukowo-badawczych Pani profesor dotyczą: możliwości uprawy rutwicy wschodniej w środkowowschodniej Polsce, wykorzystania organicznych materiałów odpadowych do produkcji kompostów i ich zastosowania w uprawie roślin,  zastosowania izotopu 15N w ocenie biologicznej redukcji azotu N2 przez bakterie Rhizobium żyjące w symbiozie z wybranymi roślinami, zmian aktywności wybranych enzymów glebowych pod wpływem stosowania nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych i organicznych materiałów odpadowych.

Pan Prezydent RP wręcza nominację  Pani Profesor Barbarze Symanowicz Dorobek naukowy Pani profesor obejmuje 191 opracowania, z czego większość znajduje się w czasopismach z listy MNiSW oraz w bazie Journal Citation Reports. Jestem współautorem patentów, zgłoszeń patentowych, instrukcji wdrożeniowych oraz wykonawcą w projektach finansowanych przez MNiSW, MRiRW, Fundusz Wyszehradzki i UE. Współpracuje z otoczeniem gospodarczym.

Pani Profesor jest cenionym nauczycielem akademickim, promotorem wielu prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. W okresie zatrudnienia w Uniwersytecie pełni i pełniła wiele funkcji (członek pierwszej  Rady Uczelni, rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia, członek Senackiej Komisji ds. jakości kształcenia, przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego porozumienia zawartego pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w Warszawie a Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach)

Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Nawozowego Oddział International Scientific Centre of Fertilizers (PTN–CIEC), Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego,  Międzynarodowego Towarzystwa dla Rozwoju Badań nad Magnezem - Société Internationale Pour Le Dévelopement Des Recherches Magnesium; Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

Za dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Pani profesor była kilkakrotnie wyróżniana indywidualnymi nagrodami JM Rektora. Jest odznaczona srebrnym medalem  za długoletnią służbę oraz srebrną odznaką Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.