INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Planowanie obszarów wiejskich 

To NOWA specjalność na studiach IIo, na kierunku Rolnictwo.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego, doradztwa w zakresie gospodarki gruntami, współpracy w opracowywaniu rewitalizacji obszarów wiejskich. Potrafi wskazać i zaplanować działania odnoszące się do obszaru objętego analizą oraz przeanalizować opracowania planistyczne pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz zasadami ekorozwoju