INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

            Jest nam miło poinformować, iż Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przychyliła się do wniosku Rady Wydziału Przyrodniczego i skierowała do Kancelarii Prezydenta RP dokumenty o nadanie dr hab. Barbarze Gąsiorowskiej tytułu profesora nauk rolniczych.

             Uroczysty akt nadania tytułu profesora nauk rolniczych Pani Profesor Barbara Gąsiorowska odebrała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w dniu 3 kwietnia br.

            Pani Profesor urodziła się w Łosicach. Studia wyższe odbyła w latach 1973-1978 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agrotechniki nadała Jej w 1991 roku Rada Wydziału Rolniczego Wyższej szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Produkcyjność podstawowych gatunków roślin korzeniowych w zależności od deszczowania i nawożenia mineralnego”, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii w 2001 roku Rada Wydziału Rolniczego Akademii Podlaskiej w Siedlcach na podstawie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz rozprawy habilitacyjnej pt.: „Straty przechowalnicze bulw ziemniaka jadalnego i możliwości ich ograniczeń”.

            Pracę naukową rozpoczęła w 1980 roku początkowo w charakterze asystenta, a następnie starszego asystenta, adiunkta i od 2002 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego w obecnym Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, pełniąc od 2003 roku funkcję kierownika Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin. Od 2012 roku pełni funkcję Prorektora do Spraw Studiów UPH w Siedlcach.

            Dorobek naukowy prof. dr hab. Barbary Gąsiorowskiej od początku Jej pracy jest jednoznacznie ukierunkowany i dotyczy szeroko pojętej problematyki agrotechniki, a szczególnie czynników plonotwórczych i plonochronnych na plonowanie wybranych gatunków roślin zbożowych, okopowych i strączkowych. Całokształt dorobku naukowo-badawczego Pani Profesor cechuje duża wartość poznawcza i aplikacyjna, posiada duże znaczenie dla rozwoju nauk agrotechnicznych i dla praktyki rolniczej.

            Profesor Barbara Gąsiorowska należy również do wyróżniających się nauczycieli akademickich. Zajęcia prowadzone przez Panią Profesor uzyskują wysokie oceny wśród studentów, są stale uaktualniane o nowe zdobycze wiedzy, charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym oraz nowoczesną i atrakcyjna formą. Pod kierunkiem prof. Barbary Gąsiorowskiej wykonano 57 prac magisterskich. Była promotorem trzech zakończonych i jest promotorem trzech otwartych przewodów doktorskich.

            Dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny wypracowany przez lata wytężonej pracy został wysoko oceniony przez Radę naszego Wydziału oraz czterech niezależnych recenzentów, co dało podstawę do wystąpienia do Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów z wnioskiem o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych i zaowocowało nadaniem tytułu.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy uzyskania tytułu profesora i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.