INSTYTUT ROLNICTWA I OGRODNICTWA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Pan Prezydent RP i Pani Profesor Barbara SymanowiczPostanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Pani dr hab. inż. Barbarze Symanowicz tytuł profesora nauk rolniczych. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 29 września 2020 roku.

Prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz od wielu lat jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach.

Główne kierunki prac naukowo-badawczych Pani profesor dotyczą: możliwości uprawy rutwicy wschodniej w środkowowschodniej Polsce, wykorzystania organicznych materiałów odpadowych do produkcji kompostów i ich zastosowania w uprawie roślin,  zastosowania izotopu 15N w ocenie biologicznej redukcji azotu N2 przez bakterie Rhizobium żyjące w symbiozie z wybranymi roślinami, zmian aktywności wybranych enzymów glebowych pod wpływem stosowania nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych i organicznych materiałów odpadowych.

Pan Prezydent RP wręcza nominację  Pani Profesor Barbarze Symanowicz Dorobek naukowy Pani profesor obejmuje 191 opracowania, z czego większość znajduje się w czasopismach z listy MNiSW oraz w bazie Journal Citation Reports. Jestem współautorem patentów, zgłoszeń patentowych, instrukcji wdrożeniowych oraz wykonawcą w projektach finansowanych przez MNiSW, MRiRW, Fundusz Wyszehradzki i UE. Współpracuje z otoczeniem gospodarczym.

 logo festiwalu1

Nasi prelegenci

 

Tytuł: Recykling materiałów mineralnych w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego
Prelegent: dr inż. Bartosz Zegardło
(Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, UPH w Siedlcach)

 Tytuł: Od skały do gleby
Prelegent: dr hab. inż. Marcin Becher, profesor UPH
                   dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, profesor UPH
(Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, UPH w Siedlcach)

 

 

2020 09 18 festiwal nauki program

erazmus

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2020/2021. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 23.10.2020 r.
O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2020.